POSILUJÍCÍ VLASTNOSTI ŽENŠENU

Co nám dokázaly vědecké experimenty za posledních pětačty­řicet let?

V první řadě byly podrobnější chemickou analýzou látek bezpečně ověřeny tytéž poznatky, na něž starodávní orien­tální mudrci přišli zkušeností: totiž že výtažek ženšenu obsa­huje aktivní složky, jež mají měřitelné farmakologické a metabolické účinky na mnoho částí lidského těla, počítaje v to centrální nervový systém, hormonální systém, trávicí ústrojí a oběhový systém.

Tyto aktivní složky se nazývají saponiny. Jsou to velké cukrům podobné sloučeniny obsažené v mnoha rostlinných druzích. Ve své surové podobě saponiny pění, přidají-li se do vody, a mají hořkou chuť. Saponiny v asijském a americkém ženšenu bývají označovány jako ženšenosidy a saponiny nale­zené v sibiřském ženšenu se nazývají eleuterosidy. V moleku­lární struktuře různých druhů ženšenu jsou jemné rozdíly, a proto také každý druh ženšenu - americký, asijský či sibiř­ský - má znatelně odlišné účinky na organismus.

Například ginsenosidy v jak asijském, tak americkém dru­hu se na základě svých vlastností rozdělují do dvou skupin, je­jichž běžné označení je Rb1 a Rg1. Skupina saponinů označo­vaná jako Rb1 má na lidské tělo obecně tyto farmakologické účinky:

 • oslabuje aktivitu centrálního nervového systému, snižuje krevní tlak,
 • působí jako protistresový činitel,
 • působí jako antipsychotikum,
 • zvyšuje původně slabou protizánětlivou reakci,
 • snižuje horečku (působí jako antipyretikum),
 • stimuluje schopnost samovolného pohybu v tenkém střevě,
 • zvyšuje syntézu cholesterolu v játrech.

Oproti tomu saponinová skupina Rg1, má mít tyto farmakolo gické účinky:

 • jemně stimuluje centrální nervový systém a zvyšuje mozkovou aktivitu,
 • zvyšuje krevní tlak,
 • působí proti únavě,
 • zlepšuje postřeh a bystrost,
 • působí jako anabolikum,
 • stimuluje syntézu DNA, proteinů a lipidů v kostní dřeni.

Ačkoli skupina Rb1, je obsažena v americkém i asijském žen­šenu, v americkém druhu má vyšší procentuální podíl. Na druhé straně asijský ženšen obsahuje podstatně více složek skupiny Rg1, než jeho americký příbuzný. Poměr obsahu Rg1 a  Rb1, se tedy u obou skupin značně liší. Vědci jsou přesvědče­ni, že tento rozdíl objasňuje, proč asijský druh má spíše po­vzbuzující účinky a americký spíše uklidňující.

Ženšen je však adaptogenem právě proto, že všechny jeho druhy obsahují, alespoň do jisté míry, obě skupiny saponinů, Rb1 i Rg1. Díky této kombinaci ginsenosidů má ženšen „nor­malizující“ účinky na tělo bez ohledu na to, v jakém je právě stavu. Potřebujete-li energii, sloučeniny ze skupiny Rg1, po­vzbudí váš nervový systém. Jste-li sužováni stresem, slou­čeniny typu Rb1, utiší váš nervový systém a pomohou vám uklidnit se. Podobně ženšen dokáže zvýšit počet vašich čer­vených nebo bílých krvinek, máte-li ho nízký, anebo snížit, je-li vysoký. Jak píše na téma adaptogenních vlastností žen­šenu dr. Daniel P. Mowrey, autor Bylinného lékařství příští generace:

"Může se sice zdát, že uklidňující a povzbuzující vlastnos­ti ženšenu si vzájemně odporují, nicméně utišení CNS (centrálního nervového systému) pod vlivem působení ginsenosidů Rb1, bude nejúčinnější pouze tehdy, bude-li člověk nadmíru podrážděn nebo bude-li k podráždění tíhnout, zatímco vlastnosti způsobující povzbuzení CNS se uplatní pouze v případě těžkého stresu. Působení kaž­dé části je zprostředkováno působením druhé části."

Ve zkratce to znamená, že celkový účinek ženšenu, zejména asijského Panaxu, je ten, že napomáhá tělu přizpůsobit se ja­kýmkoli specifickým potřebám, jež v dané chvíli má. Tyto che­mické důkazy ověřují pravdivost názoru, že ženšen je „posilu­jící lék“, který za všech okolností vyživuje tělo a uvádí ho do harmonie.

Sibiřský ženšen sice neobsahuje žádné ginsenosidy, ale je­ho eleuterosidy jsou podobné v tom ohledu, že se skládají z kombinace chemických činitelů, které působí bezmála stej­ně protikladně jako saponiny v asijském a americkém ženše­nu. Většina výzkumů ohledně adaptogenních vlastností ženše­nu byla provedena především odborníky z bývalého SSSR, kte­ří používali sibiřskou odrůdu.

Kromě saponinových ženšenosidů a eleuterosidů bylo v žen­šenu nalezeno mnoho dalších sloučenin. Jednou z jeho složek jsou polysacharidy, obrovské, cukru podobné molekuly. Vý­zkum prokázal, že polysacharidy silně povzbuzují imunitní systém. V ženšenu byly také nalezeny sloučeniny fenolů, což je rozsáhlá třída chemických látek zahrnujících i flavonoidy, aktivní složky rostlin působící podobně jako aspirin, jako je například kůra vrby bílé.

Další sloučenina nalezená v rostlinách ženšenu, betaisitosterol, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi, a jak bylo dokázáno, má i protinádorové účinky. Ženšen také obsahuje velký počet „stopových“ prvků, například selen a maltol. Vý­znam těchto stopových minerálů nelze podceňovat. Podle vý­zkumů je ve skutečnosti mnohem výživnější a pro tělo zdra­vější vstřebávat stopové prvky přímo z rostlin, než užívat syntetizované pilulky obsahující tytéž látky.

V současnosti dosud nemáme úplně jasno, jak se liší che­mické složení různých druhů ženšenu. Je zapotřebí provést více speciálních rozborů, abychom mohli srovnat přesné farmakologické rozdíly mezi ženšenosidy a eleuterosidy a jejich účinky na metabolismus.

Badatelé dosud nejsou rozhodnuti, zda je jeden druh ženše­nu bezpodmínečně účinnější než druhý, většina z nich však souhlasí s následujícím obecným popisem:

Asijský ženšen je ze všech nejvíce vzpružující a posilující, dodává tělu vitalitu a energii.

Sibiřský ženšen je nejsilnějším adaptogenem, harmonizuje celé tělo, obzvlášť účinný je proti běžnému stresu a působí proti stárnutí.

Americký ženšen je ze všech nejvíce uklidňující a utišující, je vhodný pro lidi trpící stresem, vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou cholesterolu.

Skutečnost je nakonec taková, že rozhodnutí, jaký ženšen užít, závisí na mnoha faktorech: na vašem věku, pohlaví, zdra­ví, povaze a temperamentu, na konkrétních potřebách a v ne­poslední řadě na ročním období a zeměpisném umístění.

Zdroj: Jacques Mora Marco - Základní kniha o ženšenu, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama